• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 23. Novembar 2020.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Kontakt informacijeSedište: ASTRA TOURS 021 doo

Novi Sad, Stražilovska 35

Tel/fax: +381/21/6 350 960  , 021421257

Mob: +381/65/ 5350 960


office@astratours.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak  08:00-20:00 h
Subota                    09:00-14:00 h


SKRACENO RADNO VREME :

Ponedeljak - Petak:  10:00 - 18:00 hweb site:  www.astratours.rs
                 www.astratours.eu
                

e-mail: office@astratours.rs
            hunting@astratours.rs

skype: astratours


Licenca OTP  br.145 od 01.02.2020.

PIB: 105880764
Matični broj: 20480491
Šifra delatnosti: 7912
BD.132472/2008 od 27.11.2008.
Banca Intesa 160-312910-15
ProCredit Banca 220-121081-17
SberBank 285-2211000001193-90


U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A20 u visini od 200000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 79/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300067891 od 01.01.2020.  Akcionarskog društva za osiguranje DDOR NOVI SAD, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je Milijana Glamočak, telefon 021/6350960; e-mail: office@astratours.rs