• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 22. Januar 2020.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Kontakt informacijeSedište: ASTRA TOURS 021 doo

Novi Sad, Stražilovska 35

Tel/fax: +381/21/6 350 960 

Mob: +381/65/ 5350 960


office@astratours.rs

Radno vreme:
Ponedeljak-Petak  08:00-20:00 h
Subota                    09:00-14:00 h


web site:  www.astratours.rs
                 www.astratours.eu
                

e-mail: office@astratours.rs
            hunting@astratours.rs

skype: astratours


Licenca OTP  br.51 od 02.02.2010.

PIB: 105880764
Matični broj: 20480491
Šifra delatnosti: 7912
BD.132472/2008 od 27.11.2008.
Banca Intesa 160-312910-15
ProCredit Banca 220-121081-17
SberBank 285-2211000001193-90


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima GARANCIJU
PUTOVANJA
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0079/2019 od 25.01.2019.god., polisa osiguranja broj 300059575 od 25.01.2018.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj
A) insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju:
1.troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu,
2.potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao
3.potraživanja uplaćenih sredstava putnika u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu saopštim uslovima putovanja.
4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja i za slučaj
B) naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja

1.za potraživanje uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju koje organizator putovanja nije realizovao i
2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja. Period pokrića garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka putnika na ugovoreno odredište.

Lice ovlašćeno za prijem reklamacije je Miloš Branković, telefon 021/6350960; e-mail: office@astratours.rs